Voor 17:00 besteld, morgen in huis

Privacybeleid

Privacybeleid

Artikel 1. Definities

 1. Veluwse Trading Company (VTC) is een Besloten Vennootschap die zich ten doel stelt het aanbieden van door VTC op de markt gebrachte producten binnen de drukwerkbranche, met name gericht op consumptief drukwerk, in meest ruime zin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikt maakt van de Diensten van VTC.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen VTC en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door VTC en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door VTC ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.invulkaarten.nl

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en VTC gesloten Overeenkomsten waarbij VTC Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met VTC overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

 

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Klant kan via de Website de door VTC geproduceerde producten bestellen. Deze Overeenkomst komt tot stand middels het plaatsen van de bestelling. VTC zal Klant een bevestiging van de bestelling sturen, alsmede een factuur. De producten zullen vervolgens worden geleverd via Post NL.  
 3. Als VTC een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. VTC kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van VTC dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij VTC deze schriftelijk bevestigt.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. VTC zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. VTC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal VTC de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door VTC worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VTC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan VTC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VTC zijn verstrekt, heeft VTC het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat VTC zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant VTC hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. VTC dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen VTC en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van VTC op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen VTC en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. VTC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat VTC goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is VTC bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is VTC gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 7. Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst is mogelijk tot 14 dagen na de ondertekening van de offerte of het plaatsen van de bestelling, indien de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen en Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep op bedrijf.
 2. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.

 

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. VTC heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via iDeal, Creditcard, en per bank.
 4. Voor bestellingen binnen Nederland vraagt VTC €1,99 verzendkosten. In de rest van Europa rekent VTC €12,95. Voor bestellingen buiten Europa vraagt VTC €19,95 verzendkosten.
 5. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan VTC mede te delen.
 7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien VTC besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 9. Verzending en bezorging

 1. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 2. VTC bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. VTC kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via DHL of een andere postbezorger. Verzendbedrijf.
 3. De levertermijn van VTC is afhankelijk van de bestelling en ongeveer één (1) tot twee (2) werkdagen binnen Nederland. VTC streeft te allen tijde naar een spoedige levering. De levertermijn kan niet gezien worden als een fatale termijn.
 4. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.
 5. Zakelijke klanten zijn gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen 24 uur na levering, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald. Deze fouten of onjuistheden dienen binnen 24 uur schriftelijk dan wel tevens telefonisch aan VTC te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs. Wanneer dit niet binnen 24 uur gebeurt, kan van VTC niet worden gevergd een nieuwe bestelling te sturen.

 

Artikel 10. Retournering

 1. Producten kunnen geretourneerd worden binnen dertig (30) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, indien de Overeenkomst op afstand tot stand gekomen en Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt ter uitvoering van zijn beroep of bedrijf. Het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort.
 2. Klant is gedurende deze dertig (30) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt VTC dit dan ook na te laten. Het is dan ook belangrijk het product in de originele verpakking en ongebruikt terug te sturen. Bij beschadiging kunnen kosten in rekening worden gebracht.
 3. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten en risico’s van retournering komen voor rekening van Klant.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. VTC is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is VTC nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is VTC enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. VTC is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 4. VTC is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. VTC is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 6. VTC is niet aansprakelijk voor enige schade of consequenties voortvloeiend uit of gerelateerd aan ongepast of ongeoorloofd gebruik door de Klant. VTC is daarmee ook niet aansprakelijk voor beschadigingen veroorzaakt door Klant.
 7. Indien VTC aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van VTC met betrekking tot haar Diensten. VTC is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 8. De aansprakelijkheid van VTC is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien VTC niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van VTC, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van VTC zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van VTC, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal VTC overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die VTC heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 14. Reclames

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan VTC te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij VTC overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

 

Artikel 15. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. VTC kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. VTC draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat VTC enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij VTC tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

 

Artikel 16. Intellectueel eigendom

 1. VTC behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. VTC van gegevens. Klant zal VTC vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 17. Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@vtctrading.com

 

Artikel 18. Identiteit van VTC

 1. VTC is bij de KvK geregistreerd onder nummer 78358647 en draagt btw-identificatienummer NL861364624B01. VTC is gevestigd aan Beatrixlaan 137 (7312 AA) te Apeldoorn.
 2. VTC is per e-mail te bereiken via info@vtctrading.com of middels de Website invulkaarten.nl.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen VTC en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen VTC en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.